مهرعلیست با تو،با توست تیغ حیدر
شاه نسیم و طوفان، صاحب زمان کجایی

دنیا اسیر گشته در بند ظلم و بیداد
ای مصلح جهانی، صاحب زمان کجای
ی