ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

معماهای سوره ها

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

معماهای سوره ها

معماهای سوره ها

معماهای سوره ها
سوره هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟ سوره هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟ کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟ نام چند یک از سوره ها «نقطه» ندارد؟

منبع : معمای قرانی
۱. چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟ کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟ کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟
۲. چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟
۳. کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟
۴. کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟
۵. نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است؟
۶. سوره ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟
۷. چند سوره با «اِنّا» شروع می شود؟
۸. کدام سوره به سوره « امام حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟
۹. سوره ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ » می باشد چه نام دارد؟
۱۰. کدام سوره «همنام یکی از شهرهای ایران» است؟
۱۱. سوره هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟
۱۲. چه تعداد از سوره های قرآن «مکی» و چه تعداد از آن ها «مدنی» هستند؟
۱۳. کدامیک از سوره های قرآن همنام «قبیله پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » است؟
۱۴. کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟
۱۵. سور ه ای که پنج بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟
۱۶. کدام سوره قرآن کریم است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به کار نرفته است؟
۱۷. چه تعداد از سوره های قرآن با «اٍذا » شروع می شود؟
۱۸. کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟
۱۹. سوره هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟
۲۰. کدام سوره «همنام یکی از دانشمندان» است؟
۲۱. سوره ای که غیر از «بسم الله الرحمن الرحیم» تنها یک «کسره» در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟
۲۲. کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟
۲۳. چه تعداد از سوره های قرآن اول اسمشان حرف «الف» می باشد؟
۲۴. چند سوره با «یا ایها النبی» آغاز می شود؟
۲۵. سوره هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره ها مرا پیر کردند کدامند؟
۲۶. کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از جنگ های پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است؟
۲۷. در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده است؟
۲۸. کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟
۲۹. چه تعداد از سوره های قرآن «سجده واجب» دارد؟
۳۰. کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از «اصول دین» است؟
۳۱. تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ می باشد؟
۳۲. نام چه تعداد از سوره های قرآن «اول اسمشان حرف میم» می باشد؟
۳۳. کدامیک از سوره های قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟
۳۴. کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
۳۵. کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟
۳۶. کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟
۳۷. کدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟
۳۸. سوره هایی که به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟
۳۹. کدام سوره است که معادل «یک سوم قرآن» است؟
۴۰. چند یک از سوره های قرآن «با صیغه قسم» شروع می شود؟
۴۱. نام چند یک از سوره ها «نقطه» ندارد؟
۴۲. کدام یک از سوره های بزرگ قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است؟
۴۳. کدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟
۴۴. سوره هایی که به «حوامیم» معروفند چه نام دراند؟
۴۵. چه تعداد از سوره های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می باشد؟
۴۶. کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟
۴۷. چه تعداد از سوره های کوچک قرآن یکجا نازل شده است؟
۴۸. چند سوره قرآن با کلمه «قل» آغاز می شود؟
۴۹. کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟
۵۰. کدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟
۵۱. چه تعداد از سوره های قرآن با «حروف مقطعه» آغاز می شوند؟
۵۲. کدام سوره «دومرتبه» بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟
۵۳. کدام سوره با قسم شروع می شود و با حمد تمام می شود؟
۵۴. کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمی شود؟
۵۵. کدام سوره است که هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه «الله» آمده است؟
۵۶. سوره ای را نام ببرید که نام یکی از میوه هاست؟
۵۷. چه تعداد از سوره های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است؟
۵۸. کدامیک از سوره ها با دعا ختم می شود؟
۵۹. کدام سوره است که «یک دوازدهم قرآن» را در خود جای داده است؟
۶۰. کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از کشورها است؟
۶۱. در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟
۶۲. کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه «الله» آمده است؟
۶۳. کدام سوره به «ریحانة القرآن» معروف است؟
۶۴. کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟
۶۵. در کدام سوره کلمه «الله» چهل بار آمده است؟
۶۶. کدام سوره همنام یکی از «اعیاد اسلامی» است؟
۶۷. کدام سوره «دوجزء و نیم کل قرآن» را در خود جای داده است؟
۶۸. در سوره تکویر کلمه «اِذا» چند بار تکرار شده است؟
۶۹. کدام سوره قرآن است که اولش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟
۷۰. چند سوره با «الر» شروع می شوند؟
۷۱. کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می نامند؟
۷۲. سوره هایی که به نام «قیامت» هستند کدامند؟
۷۳. سوره هایی که به «معوذتین» معروفند چه نام دارند؟
۷۴. در کدام سوره «دو سجده مستحبی» قرار دارد؟
۷۵. نام دو سوره در قرآن است که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می شود آن دو سوره کدامند؟
۷۶. کدام سوره قرآن به «المصابیح» معروف است؟
۷۷. سوره ای که به «ملائکه» نیز منسوب است چه نام دارد؟
۷۸. کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت های بهشتی در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ از «حورالعین» نام نبرده است؟
۷۹. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می شود؟
۸۰. کدام سوره است که اگر نامش برعکس کنیم نام نوعی از سبزیجات می شود؟
۸۱. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره های قرآن می شود؟
۸۲. سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟
۸۳. نام چند سوره را ببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟
۸۴. نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می شود؟
۸۵. چند سوره با کلمه «الم» آغاز می شوند؟
۸۶. کدام سوره به «السبع المثانی» نیز معروف است؟
۸۷. به کدام سوره «العقود» نیز گفته می شود؟
۸۸. به کدام سوره «موسی و فرعون» هم می گویند؟
۸۹. کدام سوره به «فسطاط القرآن» معروف است؟
۹۰. چند سوره با «تبارک الذی» آغاز می شوند؟
۹۱. سوره هایی را که با «ایها الذین آمنوا» آغاز می شوند نام ببرید؟
۹۲. یکی از نام های دیگر این سوره «المضاجع» می باشد این سوره چه نام دارد؟
۹۳. سوره هایی که با این آیه «فسبح باسم ربک العظیم» ختم می شوند کدامند؟
۹۴. «سوره های مدنی طی چند سال» نازل شده اند؟
۹۵. در کدام سوره قرآن کریم داستان «فضیل عیاض» بیان شده است؟
۹۶. چند سوره با کلمه «هل» شروع می شوند؟
۹۷. سوره هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟
۹۸. سوره هایی که به «زهروان» معروفند کدامند؟
۹۹. سوره های مکی طی چند سال نازل شده اند؟
۱۰۰. سوره هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟
۱۰۱. چه تعداد از سوره های قرآن با کلمه «قد» شروع می شوند؟
۱۰۲. سوره ای که درباره روزگار است چه نام دارد؟
۱۰۳. کدام سوره قرآن منسوب به «اولین پیشوای شیعیان امام علی ـ علیه السلام ـ است؟
۱۰۴. سوره هایی را که به نام زمان هایی از شب و روز هستند کدامند؟
۱۰۵. کدام سوره به «بنی اسرائیل» منسوب است؟
۱۰۶. چه تعداد از سوره های قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟
۱۰۷. سوره هایی که توصیه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟
۱۰۸. سوره ای که تمام آیاتش با حرف «د» ختم می شوند کدام است؟
۱۰۹. نام دیگر کدام سوره قرآن «النساء القصری» یعنی (نساء کوتاه) می باشد؟
۱۱۰. کدام سوره در شأن «اهل بیت ـ علیه السلام ـ » نازل شده است؟
۱۱۱. کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف «ر» ختم می شوند؟
۱۱۲. در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آمده است؟
۱۱۳. در کدام سوره به «اولین قبله مسلمین» (بیت المقدس) اشاره شده است؟
۱۱۴. نام کدام یک از سوره های قرآن است که اگر آن را برعکس کنیم یکی از واجبات نماز می شود؟
۱۱۵. در کدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟
۱۱۶. کدام سوره «سوره اخلاق و ادب» است؟
۱۱۷. در کدام سوره «حکم اسیران جنگی» بیان شده است؟
۱۱۸. در کدام سوره خداوند به پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را می دهد؟
۱۱۹. چند سوره با «طسم» شروع می شوند؟
۱۲۰. نام کدام سوره ها از «دو حرف» تشکیل شده اند؟
۱۲۱. «الدین» نام دیگر کدام یک از سوره های قرآن است؟
۱۲۲. در کدام سوره به «قوانین مربوط به ازدواج» اشاره شده است؟
۱۲۳. نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس کنیم «نام یک پرنده» می شود؟
۱۲۴. در کدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرینش» سفارش شده است؟
۱۲۵. چند سوره با «تسبیح» آغاز می شوند؟
۱۲۶. داستان «گوساله پرستی بنی اسرائیل» در کدام سوره بیان شده است؟
۱۲۷. «قانون ارث» در کدام سوره بیان شده است؟
۱۲۸. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «یکی از نام های پسران» می شود؟
۱۲۹. در کدام سوره به داستان «شب تاریخی هجرت پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ از مکه به مدینه اشاره شده است؟
۱۳۰. چند سوره با کلمه «وَیل» شروع می شوند؟
۱۳۱. در کدام سوره قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟
۱۳۲. در کدام سوره «سرگذشت آدم ـ علیه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان» بیان شده است؟
۱۳۳. در کدام سوره به موضوع «اطاعت از رهبری» اشاره شده است؟
۱۳۴. «الانسان» و «الابرار» نام های کدام سوره هستند؟
۱۳۵. سوره ای که تمام آیاتش با «س» ختم می شود کدام است؟
۱۳۶. «الغافر» به کدام سوره گفته می شود؟
۱۳۷. چند سوره با حروف «الم» شروع می شوند و این سوره ها کدامند؟
۱۳۸. به کدام سوره «تبارک» نیز گفته می شود؟
۱۳۹. در کدام سوره راجع به «داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟
۱۴۰. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «نام یکی از فلزات» می شود؟
۱۴۱. چه تعداد از سوره های قرآن با کلمه «یا ایها الناس» شروع می شوند؟
۱۴۲. «القتال» به کدام سوره اطلاق می شود؟
۱۴۳. در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟
۱۴۴. نام های دیگر سوره توبه کدامند؟
۱۴۵. در کدام سوره قرآن خداوند متعال به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ دستور داده اند که از شرّ وسوسه گران به خدا پناه ببرد؟
۱۴۶. «الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟
۱۴۷. نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس بخوانیم به معنای «قدرت و توان» می شود؟
۱۴۸. سوره ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می شود چه نام دارد؟
۱۴۹. در کدام سوره قرآن به موضوع «سجده کردن فرشتگان به آدم ـ علیه السلام ـ » اشاره شده است؟
۱۵۰. «اقتربت الساعه» نام دیگر کدام سوره است؟
۱۵۱. چه تعداد از سوره های قرآن با «حم» شروع می شوند؟
۱۵۲. نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی «راز» می شود.
۱۵۳. «الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟
۱۵۴. چند سوره با کلمه «اقْتَرَبَ» شروع می شوند؟
۱۵۵. پاسخ‎ها:
۱۵۶. پنج سوره با «الحمد الله» شروع می شود. «1. حمد، 2. انعام، 3. کهف، 4. سبأ، 5. فاطر».
۱۵۷. سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.
۱۵۸. سوره «تکویر» تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است.
۱۵۹. نام سوره های «ق، ص» یک حرفی است.
۱۶۰. سورة «حج».
۱۶۱. چهار سوره با «انّا» آغاز می شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. کوثر».
۱۶۲. سوره «فجر» به سوره امام حسین ـ علیه السلام ـ معروف است.
۱۶۳. سوره «صف» تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است.
۱۶۴. سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است.
۱۶۵. سوره های «حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی» به مسبّحات مشهور هستند.
۱۶۶. «86 سوره مکی» و «28 سوره مدنی» است.
۱۶۷. سوره «قریش» همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است.
۱۶۸. سوره «یس» به قلب قرآن معروف است.
۱۶۹. در سوره «حج» پنج بار کلمه الله آمده است.
۱۷۰. در سوره «کوثر» به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی باشد.
۱۷۱. سوره های «واقعه، منافقون، تکویر، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع می شوند.
۱۷۲. سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.
۱۷۳. سوره های «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.
۱۷۴. سوره «لقمان».
۱۷۵. سوره ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک کسره در آن به کاربرده شده است سوره «توحید» است.
۱۷۶. سوره «طارق» تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است.
۱۷۷. چهارده سوره است که اول اسمشان حرف الف می باشد: «1. آل عمران، 2. احزاب، 3. اخلاص، 4. اعراف، 5. اعلی، 6. انفال، 7. انبیاء، 8. انعام، 9. انشقاق، 10. احقاف، 11. اسرائیل، 12. ابراهیم، 13. انشراح، 14. انفطار».
۱۷۸. سه سوره با «ایها النبی» شورع می شوند: «1. احزاب، 2. طلاق، 3. تحریم».
۱۷۹. سوره هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره ها مرا پیر کردند سوره های «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» می باشد.
۱۸۰. سوره «احزاب» همنام یکی از جنگ های حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ می باشد.
۱۸۱. ماجرای فرعون و یارانش در سوره «یونس» بیان شده است.
۱۸۲. سوره «حدید» به معنای «آهن» است.
۱۸۳. سوره های «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند.
۱۸۴. سوره «توحید» همنام یکی از اصول دین می باشد.
۱۸۵. تعداد کلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیهم السلام ـ می باشد.
۱۸۶. پانزده سوره قرآن اول اسم شان حرف میم می باشد. «1. مائده، 2. مدثر، 3. منافقون، 4. مؤمن، 5. مطففین، 6.مرسلات، 7. معارج، 8. مجادله، 9. مؤمنون، 10. ماعون، 11. مریم، 12. محمّد، 13. ملک، 14. ممتحنه، 15. مزمّل».
۱۸۷. سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است.
۱۸۸. سوره «تین».
۱۸۹. قرآن کریم در سوره «حمد» خلاصه شده است.
۱۹۰. سوره «توبه»
۱۹۱. سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است.
۱۹۲. سوره های «انعام، فاتحة الکتاب، کهف، سبأ و فاطر» به حامدات مشهور هستند.
۱۹۳. سوره «توحید»معادل یک سوم قرآن است.
۱۹۴. سوره های «عصر، عادیات، تین، ضحی، شمس، بلد، فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل».
۱۹۵. اسامی سوره های بی نقطه عبارتند از حمد، رعد، طور، روم و مسد.
۱۹۶. سوره «مرسلات» به صورت یکجا و کامل نازل شده است.
۱۹۷. سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است.
۱۹۸. سوره های «زخرف، حم، المؤمن، سجده، حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان» به حوامیم مشهور هستند.
۱۹۹. سوره های «طلاق و تحریم» تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می باشد.
۲۰۰. سوره «جمعه».
۲۰۱. سوره های «کوثر، نصر، لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده اند.
۲۰۲. پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می شوند: «جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».
۲۰۳. سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
۲۰۴. سوره «حمد».
۲۰۵. تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز می شوند.
۲۰۶. «سوره حمد» دو مرتبه بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده یک بار در مدینه و یک بار در مکه.
۲۰۷. سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام می شود.
۲۰۸. سوره «جن».
۲۰۹. سوره «زمر» هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه الله آمده است.
۲۱۰. سوره ای که به نام یکی از میوه ها است سوره «تین» است.
۲۱۱. چهار سوره تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است: «1. فلق، 2. لهب، 3. فیل، 4. قدر».
۲۱۲. سوره «بقره» با دعا ختم می شود.
۲۱۳. سوره ای که یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره «بقره» است.
۲۱۴. سوره «روم» همنام یک کشور است.
۲۱۵. در سوره «همزه» از افراد عیب جو انتقاد شده است.
۲۱۶. کلمه «الله» در تمام آیات سوره «مجادله»، آمده است.
۲۱۷. سوره «یس» به ریحانة القرآن معروف است.
۲۱۸. سوره «حمد».
۲۱۹. در سوره «مجادله» چهل بار کلمه «الله» ذکر شده است.
۲۲۰. سوره «جمعه».
۲۲۱. سوره «بقره» دو جزء و نیم کل قرآن را در خود جای داده است.
۲۲۲. در سوره تکویر کلمه اذا «12 بار» آمده است.
۲۲۳. سوره «حمد».
۲۲۴. سوره های یونس، هود، یوسف، ابراهیم و حجر.
۲۲۵. سوره ای که آن را حبیب نجار می نامند سوره «یس» است.
۲۲۶. سوره های رعد، قیامه، واقعه، قارعه، نبأ، زلزال، جاثیه، تغابن و حشر.
۲۲۷. سوره های «فلق و ناس» به (معوذتین) معروفند.
۲۲۸. «سوره حج» دو سجده مستحبی دارد.
۲۲۹. سوره های «لیل و تبت».
۲۳۰. سوره «فصلت» به المصابیح نیز معروف است.
۲۳۱. سوره «فاطر» به ملائکه منسوب است.
۲۳۲. «سوره انسان».
۲۳۳. سوره «اعلی» که اگر حرف اول آن الف را برداریم می شود «علی».
۲۳۴. سوره «ملک».
۲۳۵. سوره محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ که اگر حرف اولش را برداریم می شود «حمد».
۲۳۶. سوره های «تبت، لیل، شمس، عصر، قارعه، عبس و. ..».
۲۳۷. سوره های «فاطر، نور، رحمن، اعلی و. ..» از صفات خداوند می باشد.
۲۳۸. سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداریم می شود «جده».
۲۳۹. سوره های «انشراح و فیل» با کلمه (اَلَم) شروع می شوند.
۲۴۰. «سوره حمد» به «سوره المثانی» معروف است.
۲۴۱. «سوره مائده».
۲۴۲. به سوره «قصص» (موسی و فرعون) هم می گویند.
۲۴۳. سوره «بقره» به (فسطاط القرآن) معروف است.
۲۴۴. سوره های «فرقان و ملک» با (تبارک الذی) آغاز می شوند.
۲۴۵. سوره های ممتحنه، حجرات و مائده با «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می شوند.
۲۴۶. المضاجع نام دیگر سوره سجده است.
۲۴۷. سوره های «حاقه و واقعه»با آیه (فسبح باسم ربک العظیم) ختم می شوند.
۲۴۸. سوره های مدنی «طی 10 سال» نازل شدند.
۲۴۹. داستان ( فضیل عیاض) در سوره «حدید آیه 17» آمده است.
۲۵۰. سوره های «دهر و غاشیه»با کلمه (هل) شروع می شوند.
۲۵۱. سوره های «شعرا، نمل و قصص» به (طواسین) معروفند.
۲۵۲. سوره های «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.
۲۵۳. سوره های «مکی» طی «13 سال» نازل شده اند.
۲۵۴. سوره های «اسراء، کهف، مریم، طه و انبیاء» به (عتاق) معروفند.
۲۵۵. سوره های «مجادله و مؤمنون» با کلمه (قد) شروع می شوند.
۲۵۶. سوره ای که در باره روزگار است سوره «دهر» است.
۲۵۷. سوره «عادیات» منسوب به ( حضرت علی ـ علیه السلام ـ ) است.
۲۵۸. سوره های «فلق» به معنای (صبح)، «لیل» به معنای (شب) و «فجر» به معنای (سپیده دم).
۲۵۹. سوره «اسراء» به (بنی اسرائیل) نیز معروف است.
۲۶۰. «37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند.
۲۶۱. سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه».
۲۶۲. سوره ای که تمام آیاتش با حرف «د» تمام می شود (اخلاص) است.
۲۶۳. سوره ای که به «نساء کوتاه» نیز معروف است «طلاق» می باشد.
۲۶۴. سوره ای که در «شأن اهل البیت ـ علیهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است.
۲۶۵. سوره ای که تمام آیاتش با حرف«ر» ختم می شوند «کوثر» می باشد.
۲۶۶. در سوره «حجرآیه 26» راجع به (آفرینش انسان) اشاره شده است.
۲۶۷. راجع به اولین (قبله مسلمین) در سوره «اسراء» اشاره شده است.
۲۶۸. سوره «تین» که بر عکس آن می شود «نیت».
۲۶۹. «سوره اعراف آیه 133».
۲۷۰. سوره «حجرات» سوره اخلاق و ادب است.
۲۷۱. حکم اسیران جنگی در سوره «نساء» بیان شده است.
۲۷۲. سوره علق.
۲۷۳. سوره های «قصص و شعراء» با «طسم» آغاز می شوند.
۲۷۴. نام سوره های «حج، طه، یس، صفّ، جنّ و عمّ» از دو حرف تشکیل شده است.
۲۷۵. سوره ماعون.
۲۷۶. در سوره «نساء» (قوانین ازدواج) اشاره شده است.
۲۷۷. سوره مورد نظر سوره «روم» می باشد که بر عکس آن می شود «مور».
۲۷۸. سوره حجر.
۲۷۹. سوره هایی که با تسبیح شروع می شوند عبارتند از: «اسری، اعلی، جمعه، تغابن، صف، حدید و حشر».
۲۸۰. این داستان در «سوره طه» بیان شده است.
۲۸۱. (قانون ارث) در سوره «نساء» بیان شده است.
۲۸۲. سوره مورد نظر «توحید» می باشد که اگر حرف اولش را برداریم می شود «وحید».
۲۸۳. سوره انفال.
۲۸۴. سوره های «مطففین و همزه» با کلمه «ویل» آغاز می شوند.
۲۸۵. در سوره «حدید» (بیست و هفت صفت از صفات الهی) بیان شده است.
۲۸۶. «سوره طه».
۲۸۷. سوره نساء.
۲۸۸. «سوره دهر».
۲۸۹. سوره «ناس» تمام آیاتش با (س) ختم می شود.
۲۹۰. به سوره «مؤمن» (الغافر) نیز گفته می شود.
۲۹۱. سوره های «بقره، عنکبوت، آل عمران، روم، لقمان و سجده».
۲۹۲. به سوره «ملک» تبارک هم گفته می شود.
۲۹۳. در سوره «انفال» راجع به «جنگ بدر» اشار شده است.
۲۹۴. سوره مورد نظر سوره «شمس» می باشد که اگر حرف اول آن را برداریم می شود «مس».
۲۹۵. سوره های «نساء و حج» با کلمه «یا ایها الناس» آغاز می شود.
۲۹۶. به سوره «محمد» (القتال) اطلاق می شود.
۲۹۷. در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است.
۲۹۸. نام های دیگر این سوره عبارتند از: «العذاب، الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و. ..».
۲۹۹. سوره «ناس».
۳۰۰. «الشریعه» نام دیگر سوره «جاثیه» است.
۳۰۱. سوره مورد نظر «قمر» می باشد که برعکس آن می شود «رمق».
۳۰۲. سوره «لیل» تمام آیاتش با حرف «ی» ختم می شود.
۳۰۳. در سوره «ص» به این موضوع اشاره شده است.
۳۰۴. «سوره قمر».
۳۰۵. سوره های «مؤمن، فصلت، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف» با «حم» شروع می شوند.
۳۰۶. سوره مورد نظر «زمر» می باشد که برعکس آن می شود «رمز».
۳۰۷. «الباسقات» نام دیگر سوره «ق» می باشد.
۳۰۸. سوره های «قمر و انبیاء».

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: قرآنی
برچسب‌ها: قران کریم ،سوال و جواب، سوره ،معمای قرآنی

تاريخ : چهار شنبه 25 / 8 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.