هشــدارهـــا


زندگی، صحنه عبرت ها و کسب تجربهاست.باید حادثه ها را با تأمل و درنگ نگریست و هرگز اجازه نداد تا یک شکست،چند بار تکرار شود. دام گستران و فریب کاران و شیطان صفتان همواره در کیمنند و معمولاً‌به سراغ کسانی می روند که از تجربه و آگاهی کمتری برخوردارند تا زمینه سقوط آنها را فراهم کنند.

حضرت علی (ع) فرمود:
من قلت تجربته خدع، و من کثرت تجربته قلت غرّته. 1 آن که تجربه اش اندک است، فریب می خورد، و آن که تجربه اش بسیار است، کمتر فریب می خورد.آنان که زمینه های شکست دیگران را مطالعه می نمایند،همیشه جانب احتیاط را رعایت می کنند تا از آسیب ها در امان بمانند.لازم نیست که همه چیز را خود انسان تجربه کند،بلکه باید از حاصل تجربیات دیگران ـ چه در شکست ها و چه در موفقیت ها و پیروزی ها ـ استفاده کند. این تجربه ها از دانش نیز برتر و ارزنده تر است.کسی که در راه خطا گام بر می دارد و همواره در برابر پندها و هشدارهای دلسوزانه صاحبان تجربه، می گویند: «می خواهم خود تجربه کنم » همچون کسی است که زیان و خطر غذای مسموم یا آفات برنامه ای
غلط را به وضوح می بیند، ولی باز سراغ کانون خطر می رود.

1 . غررالحکم حدیث /7899.