وظایف والدین


والدین دختران وظیفه دارند:
1.موجبات رشد و بالندگی دختران خود را فراهم کنند.

2.مهربان و صبور باشند و از خشونت اجتناب کنند
و در مواقع لازم، خطاهایشان را ببخشند.

3.در بخوردها اعتدال را رعایت نمایند.

4.نیازها و مشکلات آنان را درک کنند
و برای تأمین نیازهایشان تلاش نمایید.

5.با راهنمایی و هدایت دختران خود، الگوی مناسبی برای آنها باشند
. امر و نهی آنها، نباید همراه با زورگویی
و خشونت باشد، بلکه باید با منطق و دلیل باشد.

6.والدین باید خیرخواهی و صداقت خود را
برای آنها به اثبات برسانند.

7.از آن جا که والدین، امانت دار این گل ها هستند،
باید با تمام وجود از آنها حفاظت کنند
و آنچه مصلحت آنهاست، انجام دهند.