واحد بعضی از احکام؟

1: جلد.

2: باب.

3: رکعت.

4: دفعه و مرتبه.

5: روز.

6: شک.