مردم آمریکا همانند قحطی زدگان در صف خرید کالا هستند تا خود را در مقابل کرونا قرنطینه کنند.