آموزش احکام بصورت رمز

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

آموزش احکام بصورت رمز

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

آموزش احکام بصورت رمز

هدیه من به شما آموزش احکام بصورت رمز

فَتوي يعني دستور مجتهد چهار راه دارد): بـه رمـز : رشـد)
1 ـ راههايش را مجتهدين چنين بيان فرموده اند: خود مجتهد  2ـ شنيدن از : دو نفر عادل راستگو   3ـ ديدن در رساله(كه بهترين راه است).  مدرك : رسالة حضرت امام خميني(ره) ، مسألة 5

************************

فقيـه واجِـد شـرايـط بـراي تـقليـد : (بـه رمـز : بـاعـث رفـعـت)

فقيـه واجِـد شـرايـط بـراي تـقليـد ازديدگاه امام خميني( ره )        1ـ با وَرَع باشد.       2ـ اَعلم تَر باشد.     3ـ عادل باشد.
4ـ ثروت خواه ورياست طلب وحريص به دنيا نباشد. 

فقيه واجد شرايط براي تقليد از ديدگاه امام صادق عليه السلام

5ـ راستگوتر باشد.    6ـ فقيه تر باشد.     7ـ عادل تر باشد.    8ـ تقوايش بيشتر باشد.  مدرك: رسالة نوين، جلد1، صفحة 63 و اصول كافي به قلم مصطفوي ، جلد 1 ، صفحة 87

************************

مجتهد واَعلم را از سه راه مي توان شناخت): بـه رمـز : خـدا)

1ـ خود انسان يقين كند (درس اورا ديده باشد) . 
2 ـ دو نفر عالِم عادل كه مي توانندتشخيص دهندبگويند. 
3 ـ آنكه عده اي ازاهل عِلم كه اَعلم را تشخيص مي دهند ، بگويند.

مدرك : رسالة امام خميني (ره) ، مسألة 3

************************

مـقدّمـات نـماز 6 تـا مي بـاشد). بـه رمـز : طَبَـسْ وَ قُـمْ)

وضو . مسألة 236
1ـ طهارت غسل . قبل از مسألة 345 تيمم . مسألة 700      2ـ بر طرف كردن عين نجاست .( مسألة800)    3ـ ستر عورت(2) . مسألة788     4ـ وقت شناسي. مسألة742      5ـ قبله شناسي. مسألة776        6ـ مكان شناسي. مسألة866 

مقدمات در رسالة نوين حضرت امام خميني (ره) ، جلد 1، صفحة121شرح داده شده است. (2) مسألة 452 عورت يعني قُبُل و دُبُر

************************

فروع دین): بـه رمـز : نـرخ زحـجـات)

1ـ نماز. سورة 29 آية 45        2ـ روزه. سورة 2 آية 183        3ـ خُمس. سورة 8 آية41      4ـ زَكاة . سورة 2 آية 110   5ـ حج. سورة 3 آية 97   6ـ جَهاد. سورة 2 آية 190     7و 8 ـ امر به معروف و نهي از منكر. سورة 3 آية104     9 و 10 - تَوَلّي و تَبَرّي. سورة 4 آية144 

************************

اصول دين :(به رمز تعن امت)
1ـ توحيد سورة 21،22فيض 919             2ـ عَدل سورة 16،90          3ـ نُبُوّت معارف و معاريف ج 10 ص67 ، سورة 13، 43
4ـ امامت سورة 5، 55       5ـ معاد روز قيامت سورة 34،7 وسورة 16، 83        6ـ تو شيعه يي يا سُنّي؟ معارف و معاريف ج 6 صفحه 348 رجوع شود به درس 210 همين كتاب 

***********************

مطهرات یازده تاست : (بـه رمـز : غـاز ثـابـت)
1ـ غايب شدن مسلمان . مسألة 221    2ـ آب. مسألة 149       3ـ انتقال. مسألة205    4ـ اسلام. مسأله 207        5 ـ زمين. مسألة 183  6 ـ ثلثان (كم شدن دو سوم از آب انگور) . مسأله 202    7ـ آفتاب. مسألة 191     8 ـ استحاله. مسألة 195   9ـ اِستبراء. مسألة 220 و72    10ـ بر طرف كردن عين نجاست. (رجوع شود به درس 95) مسألة 216        11ـ تبعيّت. مسألة 210   

‌مسألة 148 و سورة 56 آية 79 
حضرت آية الله خامنه اي : طرح موارد اختلاف انگيز ، امروز شرعاً ممنوع است . چشمة نور، جلد 1، صفحة 165

************************

سهویات : (بـه رمـز : سيـب استـاد)
سـهويـات ( فَتاوِي امام خميني ( ره )

1ـ سهواً حرف بزند .       2ـ يك سَجده را فراموش كند .          3ـ بعد از سَجدة دوم شك 4يا 5 كند . مسالة 1236 

سهويات (احتياطات امام خميني( ره )

4ـ آخ وآه سهوي. مسألة 1238             5 ـ سلام بي جا. مسألة 1243    6ـ تشهّد فراموش شده. مسألة1244 و 1236
7ـ اگر شَك 5 يا 6 كند. قسمت 9 مسألة1199     8 ـ دستور سَجدَة سهو در مسألة 1250 تشريح شده است. 

************************


شـكهاي بـاطِل 8 قِسـم اسـت :( به رمز : دسـري دسـچـپ)
1ـ دو ركعتي صبح و نماز مسافر.   2ـ سه ركعتي نماز مغرب .       3- ركعتهاي گمشده (نداند چند ركعت خوانده).
4ـ يكي خوانده ، يا بيشتر از يكي ، در چهار ركعتي.                     5 ـ دو وپنج، يا دو و بيشتر از پنج . 
6ـ سه و شش، يا سه و بيشتر از شش .                                 7- چهار وشش ، يا چهار و بيشتر از شش. 
8ـ پيش از تمام شدن سجدة دوم شك كند دو ركعت خوانده يا بيشتر. 

مدرك : رسالة امام خميني (ره) مسألة 1165 
                                                                                     ************************


حضرت محمد‌ صلي الله عليه واله وسلم سه كار را نبايد به تأخير انداخت :
1- نماز اول وقت.       2ـ دفن ميّت .          3ـ تزويج پسر ودختري كه همسر مناسب يافته اند.         نصايح، صفحة128

************************

شـكهاي بـي اعتـبـار 6 قسـم است :( بـه رمـز: بـانـك )
1ـ بعد از محل . مسألة 1168           2ـ بعد از سلام . مسألة1179         3ـ بعد از وقت. مسألة1180      4ـ امام و مأموم. مسألة 1192
5 ـ نماز مستحبي. مسألة 1193      6 ـ كثير الشّك. مسألة1184  

مدرك : رسالة امام خميني قدس سره مسألة 1167 


************************

حضرت محمد ‌ صلي الله عليه واله وسلم : اي علي ، جبرئيل براي 7 عمل ، آرزو كرد از بني آدم باشد .
1ـ نماز جماعت .     2ـ همنشيني با عُلماء .        3ـ اصلاح بين مردم .         4ـ نوازش يتيم .      5 ـ عيادت مريض .     6 ـ دنبال جنازه رفتن .      7ـ آب دادن به حاجيان . پس تو در اين كارها كوشا باش .     (نصايح صفحة 269)

************************

منابع فقه :(احکام (بـه رمـز: عـكاس(
1 ـ عقل ( ‌كُلٌّ ما حَكَمَ بِهِ العقلُ ، حَكَمَ بِهِ الشَّرعُ(           2ـ كتاب ( قرآن كريم (      3ـ اجماع ( علماء مجتهد (     4 ـ سُنَّت : قول ( سخن ) فعل ( كار ) تقرير ( امضاء ) . معارف و معاريف ج 2 ص 589 ج 3 ص625 و 635
مدرك : با دستورات اسلام آشنا شويم ، صفحة 7 و 8 و فلسفة اجتهاد و تقليد ، صفحة 52 و نصايح ، صفحة 439 

************************

مراجع تأييدشده از طرف حوزة علمية قم  :  (بـه رمـز : خـوب تـازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  )

1ـ خامنه اي سيد علي            2-  وحيد خراساني حسين          3ـ بَهْجَت محمد تقي        4 ـ تبريزي جواد     5 ـ آية الله لنكراني محمد فاضل      6- زنجاني سيد موسي شُبَيري                      7  ـ هفتمين نفر مَكارم شيرازي ناصر

مدرك :كتاب مرجعيت از ديدگاه فقها و بزرگان، صفحة122

توجه : اگر بخواهيد از مجتهدي كه نام آن در اينجا ذكر نشده تقليد كنيد رسالة آن مجتهد را بدست آوريد.

************************

مجتهد و اعلم را از سه راه مي توان شناخت : ( بـه رمـزخـدا )

1 ـ خود انسان يقين كند (درس اورا ديده باشد (     2-  دو نفر عالِم عادل كه مي توانندتشخيص دهندبگويند  . 3 ـ آنكه عده اي ازاهل عِلم كه اَعلم را تشخيص مي دهند ، بگويند. (مدرك : رسالة امام خميني (ره) ، مسألة 3 )

براي شناخت قبله بايد يكي ازاينها را بپذيريم  : (بـه رمـزمـقـصـد سـكوتـه )
1 ـ محراب مسجد. مسأله 782         2 ـ قبر مسلمانان. مسألة 782         3 ـ صاحب خانه (گمان قوي تري) . مسألة 783
4 ـ دو شاهد عادل. مسألة 782         5‌ ـ ستارة جُدَي (س16 /16نمونه ج 10 ص 184 ) عروة الوثقي ، ج1، صفحة540 
6 ـ كافر يا فاسق (بواسطة قواعد علمي) . مسألة 782        7 ـ وسيلة قِبله نما. مسألة 782     8 ـ تخلي . مسألة 59
9 ـ هيچكدام نشد به چهار طرف بايد نماز بخواند. مسألة 784   (مدرك : رسالة حضرت امام خميني (ره) ، مسألة 776 (1) معارف ج 4 ص 111(

                                                                        ((((سخني ديگر ))))

استاد شهيد مرتضي مطهري : (اِنَّ اَوَّلَ بِيتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذي بِبَكةً مُبارَكاً) همه تان بايد رو به اولين مسجدي كه به دست پيغمبر بزرگ خدا ابراهيم وفرزندش اسماعيل ، ساخته شده بايستيد. حالا چرا ما رو به آنجا بايستيم. مگر خدا آنجاست ؟ مگر خدا توي خانة كعبه است(العياذ بالله) قرآن كه مي گويد (فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) رو به هر طرف بايستيد چهرة خدا آنجاست، رو به اين طرف بايستي يا رو به آنطرف ، رو به خدا ايستاده اي … همه تان رو به يك نقطه بايستيد اگر اينجور نباشد يكي از اين طرف بايستد يكي ديگر از آن طرف بايستداين مظهرتَفَرّق وتَشَتُّت است اما اگر رو به يك نقطه ايستاديد جهت شناس هستيد.  گفتارهاي معنوي، صفحة 89


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: احکام دینی
برچسب‌ها: احکام دینی

تاريخ : شنبه 7 / 7 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.