ثانیا: نباید فراموش كرد كه زنان بر چهار گونه اند :
گروهی زنان مؤمن و صالحند كه بر اثر شایستگی ذاتی و تربیتهای اكتسابی به مسؤلیتهای خود در محیط خانواده كاملاً آشنا هستند، آنها باید كاملاً مورد احترام همسرانشان باشند، و دستور «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» نساء/19 [با آنها به طور شایسته معاشرت كنید] نساء/19 در مورد آنهاست.

گروه دیگر، آنهایی هستند كه از وظایف خود در خانواده سرباز میزنند و مایة آزار همسر خود میشوند، ولی تخلفهای آنها عمیق نیست و با پند و اندرز متوجه اشتباه خود شده، به خاطر خوف از خدا و داشتن تقوا به راه حق باز میگردند، اینها مشمول جملة «فَعِظُوهُنَّ» در آیة فوق میباشند.

گروه سومی كه نشوزشان عمیقتر است، با بی اعتنایی و به اصطلاح قهر كردن متوجه اشتباه خود میشوند و به خاطر لطافت روحی كه دارند این واكنش خفیف در روحشان اثر میگذارد و از در صلح و صفا و آشتی در میآیند و جملة «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ» در آیة فوق دربارة آنهاست.
تنها گروه چهارمی هستند كه سركشی و پشت پا زدن به وظایف و مسؤلیتهای خود در برابر همسرشان را از حدّ میگذرانند و در طریق قانون شكنی با لجاجت و سر سختی گام بر میدارند، نه تقوای چندانی دارند كه آنها را از این كار باز دارد، نه اندرزها در آنها سودی میبخشند و نه جدا شدن در بستر و كم اعتنایی در روحشان اثر میگذارد و راهی جز شدت عمل در مورد آنها باقی نمیماند، تنها در این جاست كه اسلام به همسر، اجازة تنبیه بدنی و تعزیر به وسیلة ضرب را داده است و این كاری است كه در جوامع شرقی و غربی وجود دارد و حتی ایراد كنندگان نیز در چنین شرایطی از آن استفاده میكنند و با شرایطی كه گفته شد، مطلب عجیبی نیست و هرگز با كرامت انسانی ناسازگار نمیباشد.


ثالثا: این موضوع منحصر به زنان نیست، اگر مردان نیز از وظایف خود سرباز زنند با همین مراحل چهار گانه روبرو خواهند شد، نخست باید آنها را پند و اندرز داد، سپس از طریق تعزیرات معنوی مانند بیاعتنایی در اجتماع آنها را از كار خلاف باز داشت، و اگر اینها مفید واقع نشود باید از طریق ضرب و امثال آنها مجازات شوند، منتهی چون این كار معمولاً از دست زنان بر نمیآید و سلطة مردان مانع اجرای این امور است، حاكم شرع موظف است كه این مردان سركش و متخلف را به وظیفة خود آشنا سازد و در جای خود بنشاند.

با توجه به نكات سه گانه بالا گمان نمیكنم، هیچ فرد منصفی این دستور را زیر سؤال برد و آن را بر خلاف شؤن انسانی بشمارد.
موفق وسربلند باشید
niniweblog.com