حکم شرط بندی برای تشویق به کاری

شرط بندی برای تشویق مثل درس خواندن

با کسی قرار بگذاریم که در یک امتحان هر کس نمره بهتری گرفت باید به از دیگری مبلغی پول به عنوان هدیه ( با رضایت دهنده ) بگیرد حرام است ؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای: جایز نیست.

آیت الله مکارم : این کار نوعی شرط بندی محسوب شده و حرام است

آیت الله فاضل: اگر شرط بندی کنند که هرکدام نمره بیشتری در امتحانات کسب کند دیگری به او پول بدهد حرام است. اما اگر شرط بندی نباشد و قرار دوستانه بگذارند که هرکدام نمره خوب بیاورد دیگری تشویقی با رضایت خود به او هدیه بدهد، اشکال ندارد لیکن واجب نیست که دیگری پول یا چیز دیگری هدیه بدهد و اگر با رضایت خود به او هدیه بدهد اشکال ندارد.