آمریکا و سازمان هاى بین المللى

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

آمریکا و سازمان هاى بین المللى

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

آمریکا و سازمان هاى بین المللى

آمریکا و سازمان هاى بین المللى

آیا کارتر واقعا مدافع حقوق بشر است یا این شعارى است که براى انتخاب شدن براى رئیس جمهورى آمریکا مطرح کرده است ؟ و یا شعارى است علیه چند زندانى شوروى ؟ آیا او مدافع حقوق بشر است ؟ حال آنکه در ایران ، شاه دست نشانده خائن او حمام خون به راه انداخته است و او شاه را پشتیبانى مى کند.

آمریکا و سازمان هاى بین المللى


معیار حقوق بشر در آمریکا

آیا کارتر واقعا مدافع حقوق بشر است یا این شعارى است که براى انتخاب شدن براى رئیس جمهورى آمریکا مطرح کرده است ؟ و یا شعارى است علیه چند زندانى شوروى ؟ آیا او مدافع حقوق بشر است ؟ حال آنکه در ایران ، شاه دست نشانده خائن او حمام خون به راه انداخته است و او شاه را پشتیبانى مى کند، آیا کشتار بی حد و حصر شاه را در سرتاسر ایران نمى بیند و نمیداند؟ لابد آقاى کارتر پشتیبانى از این جنایت کاران تاریخ را که روى جلادان تاریخ را سفید کرده است ، دفاع از حقوق بشر مى دانند کارتر چندى پیش گفت که منافع آمریکا بر حقوق بشر مقدم است و ما که می گوییم این خونریزى ها نباشد و شاه برود تا مردم سرنوشت خویش را به دست بگیرند حمام خون درست کرده ایم ؟ قضاوت آن با مردم جهان است آیا وقت آن نرسیده است تا کارتر دست از حمایت شاه بکشد و بیش از این دستش را به خون مردم بیگناه و بى پناه ایران آلوده نکند؟1

اغفال ملت هاى جهان

از اول مسلمین ، بلکه همه بشر، از اول گرفتار این هایى بوده اند که امضاء کردند و تصویب کرده اند این اعلامیه حقوق بشر را. آمریکا یکى از آنهاست که تصویب کردند این را و امضا کردند این مطلب را که حقوق بشر باید محفوظ بماند و یکى از حقوق بشر آزادى است . این آمریکایى که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است شما ببینید چه جنایاتى بر این بشر واقع کرده است در همین چند سالى که ماها یادمان است و یک قدر زیادترش را من و یک قدر کمترش را بر حسب جوانى که دارید شما مشاهده کردید، چه گرفتارى هایى از براى بشر هست به دست آمریکا که یکى از اشخاصى است که یکى از دولت هایى است که قضیه حقوق بشر را امضاء کرده اند در هر مرکزى از مراکز مسلمین و غیر مسلمین یک مامورى نصب کرده اند که سلب آزادى از همه آن اشخاصى که در آن محیط هستند، کرده اند این ها مى گویند که “ آزادند بشر” براى تخدیر توده هاست که حالا دیگر نمى شود تخدیرش کرد قضیه این چیزهایى که مى گذرانند که یکى اش هم همین اعلامیه حقوق بشر است ، این براى اغفال است نه این که یک واقعیتى دارد یک چیز خیلى خوش نماى با زرق و برقى را مى نویسند، سى ماده مى نویسند که همه اش موادى است که خوب ، به نفع بشر است و یکى اش را عمل نمى کنند، در مقام عمل ، یکى اش عمل نمى شود این اغفال است ، افیون است این براى توده ها، براى مردم .2

ما تا کى باید خواب باشیم ؟ ما تا کى ساده اندیش باشیم ؟ شما آقایان چرا ساده اندیشى مى کنید؟ در بلاد خودتان که مى روید، بگویید به مردم ، بگویید به دنیا، که با دنیا دارند چه مى کنند این قدرتمندها، این ها با ضعفا دارند چه مى کنند. این ها، اتیوپى که آن همه بیچاره ها دارند رنج مى برند، مى میرند از گرسنگى ، گندم هایشان را مى ریزند در دریا خرج سلاح هایى مى کنند که همه عالم را از بین ببرند.3

دیروز یا پریروز که روز حقوق بشر بوده ، حرف هایى زده اند. آنهایى که بشر را پایمال مى کنند، دم از حقوق بشر مى زنند. آنهایى که از آن ور دنیا آمده اند و این ور دنیا را به آتش کشیده اند، صحبت از حقوق بشر مى کنند. آنهایى که قضیه اختلاف نژادى مبداء امرشان است ، حتى نژادسفید را هم قبول ندارند، فقط یک نژاد و آن نژاد خودشان را قبول دارند، آنها از وحدت نژاد صحبت مى کنند، آنها از این که نباید نژاد مختلف باشد. دنیا، وضعش این طور شده است که ظالم بیشتر کانه داد رحمت مى دهد از مظلوم . آن کسى که مردم را پایمال دارد مى کند.4

توجیه جنایات

این قضیه اعلامیه حقوق بشر و این حرفها، این براى این است که دولتهاى ضعیف را این ها با مواجه کردن کار خودشان ببلعند. گمان نشود که اعلامیه حقوق بشر یک واقعیتى دارد، و این حقوق بشر را این قدرتهاى بزرگ اصلا احترام برایش قایل هستند؟ ما از اعمالشان این معنا را مى توانیم بفهمیم که آیا این هایى که اعلامیه حقوق بشر را امضا کردند و طرفدارى کردند، این ها خودشان تا چه اندازه عمل کردند به این حقوق بشر.5

... ما در عصرى هستیم که جنایتکاران به جاى توبیخ و تاءدیب ، تحسین و تایید مى شوند. ما در عصرى بسر مى بریم که سازمان هاى به اصطلاح حقوق بشر، نگهبان منافع ظالمانه ابرجنایتکاران و مدافع ستمکارى آنان و بستگان آنان هستند.6
 

خدمت به ابرقدرتها

این جمعیتى که صدا مى کنند که حقوق بشر، حقوق بشر، این ها عمال استعمارند. اصل این جمعیت هائى که در آمریکا یا در جاهاى دیگر درست شده است به عنوان جمعیت حقوق بشر، جمعیت کذاوکذا این ها را همه آنها درست کرده اند براى این که حقوق بشر را ضایع کنند.7

مقتضى است براى رسیدگى به جرائم آمریکا در حمله نظامى به ایران ، از گروه هاى مختلف کشورهاى جهان دعوت شود که مشاهده کنند آمریکاى جهانخوار با ادعاهاى طرفدارى از حقوق بشر و صلح دوستى و انساندوستى با یک ملّت مستقل چه معامله اى کرده است و مى کند تا مشاهده کنند آثار جرم این رژیم آدمخوار را که مع الاءسف دولت هاى غربى ، جمعیت هاى طرفدار حقوق بشر و سازمان ملل متحد و شوراى امنیت سازمان ملل متحد همگى طرفدارى از او مى کنند و به عیان ببینند تا آنچه اینجانب مکرر گفته ام که تمام این سازمان ها و گروه ها براى طرفدارى از قدرتمندان به وجود آمده است و این جمعیت ها به دست قدرتمندان براى سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان بوجود آمده است ، تا ببینند که به بهانه نجات جاسوسان چه نقشه اى براى ملّت مظلوم ما طرح کرده اند، تا ببینند و باور کنند که سازمان هاى کذائى آنجا که به نفع قدرتمندان و سرمایه داران بین المللى است حقوق مستضعفین را نادیده گرفته و جز براى سلطه آنان عملى انجام نمى دهد. دولت غاصب عراق به دستور آمریکا مدت هاست به ایران تجاوز مى کند و ما ندیدیم این جمعیت ها و سازمانها ولو براى یک مرتبه هم که شده است اعتراض کنند، لکن براى 50 نفر جاسوس که با کمال انسانیت با آنها عمل مى شود هر روز اعتراضات و فریاد نقض حقوق بشر از حلقوم آنان طنین انداز است . ما ندیدیم که طرفداران حقوق بشر از حق دولت ضعیف و ملّت مظلوم ما دفاع کنند.8

مجامع بین المللى و حقوق بشر، این دست نشاندگان آمریکا و ابرقدرت ها، از این جنایاتى که به بشریت وارد شده است ، مى گذرند...

اصلا مجامع بین المللى لفظى است در خدمت قدرت هاى بزرگ ، نه در خدمت مظلومین و محرومین . هر ملتى باید خودش در مقابل جنایات بایستد.9

بازیچه سیاسى

حریف ما الآن در آمریکا این طورى است که با عدالت اصلش مخالف است ، با حقوق بشر مخالف است ، مى گوید حقوق بشر، ادعا زیاد است لکن وقتى که انسان بررسى مى کند در حالاتشان ، بررسى مى کند در برنامه هایشان مى بیند که آن قضیه سازمان حقوق بشر و- نمى دانم - شوراى امنیت و این ها یک چیزهایى است که قدرتمندان درست کردند که این ضعفا را هر کارى مى خواهند بکنند- سرشان - و هر بلایى مى خواهند سرشان درآورند و بعد آنهایى که آنجا نشسته اند به اسم حقوق بشر و چه ، وقتى که مطالبشان آنجا برود آنها را محکوم کنند و آنها را حاکم کنند.10

موضع گیرى چندگانه

اسرائیل مى آید جولان را براى خودش قرار مى دهد و ملحق مى کند به سایر ملک هاى غصبى اش ، آنوقت این سازمان هایى که خود، ساخته خود نیستند و از ملّت ها نیستند، بلکه چند تا دولت بزرگ این ها را درست کرده اند و یک وقت مى بینى که همه بساطى درست مى کنند، یک صورتى درست مى کنند، با هم چه مى کنند و یک دسته زیادترى راى به آن طرف مى دهند و بعد هم آمریکا مى آید وتو مى کند این از آن حکومت جنگل بدتر است حکومت جنگل باز جنگلى است ، حکومت جنگل حکومت قلدرى است لکن این ها حکومت مى کنند و بدتر از جنگل عمل مى کنند و به خورد ملّت ها مى خواهند بدهند که سازمان حقوق بشر ما داریم ، سازمان ملل متحد داریم همان معنایى که در جنگل باید حاصل بشود بدتر از آن را در آمریکا و شوروى مى کنند و بعد سازمان بین المللى هم مى آید یک مانورى مى دهد و یک بساطى درست میکند، راى هم یک عده اى برخلاف مى دهند، همه هم برخلاف مى دهند لکن همه هم مى دانند که این راى برخلاف ، اثرى ندارد وقتى همه این ها مى دانند راى برخلاف ، اثر ندارد براى این که آمریکا ایستاده و با یک نه تمام مى شود، این کار لغوى نیست که این ها مى کنند؟ کى را مى خواهند بازى بدهند؟ اصل اساس این را خود این ها درست کرده اند، اساس این سازمان ها ساخته خود این هاست اگر ساخته خود این ها نبود، به چه مناسبت باید یک کشورى یا چند تا کشور قلدر حق وتو داشته باشند؟ این را هم از اول خودشان درست کرده اند و این را هم درست کرده اند براى بازى دادن ملّت هاى کوچک ، مستضعفین جهان بدتر از این جنایت و بدتر از این وحشیگرى در عالم نیست 11

جعل سند علیه انقلاب اسلامى

ما دیدیم که راءس جمهور آمریکا با این شاه سابق ظالم بدبخت همراهى مى کرد و پشتیبانى مى کرد. پشتیبانى از دژخیمى که تمام هستى ما را به باد داد و ندیدیم که مدعیان جامعه حقوق بشر استنکار کنند بر رئیس جمهور آمریکا، لکن حالا که این دژخیمان به دام ملّت افتاده اند و ملّت مى خواهد از آنها انتقام بکشد فریاد و ابشراى این ها بلند شده است . نمى توانم من جز این بدانم که این ها دست نشانده دژخیمان هستند. این ها دست نشانده ابرقدرتها هستند، نه این که این ها براى حقوق بشر فعالیت مى کنند. من توقع این را داشتم که جامعه حقوق بشر اگر راست مى گوید و طرفدار حقوق بشر است به ما اعتراض کند که این ها را چرا نگاه داشتید. این دژخیمان را باید همان روز اول کشته باشیم ، نه این که آنها را ما نگاه داشتیم 12

شما مى دانید که دنیا امروز وضع خاصى پیدا کرده است و سازمان عفو بین الملل اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که این ها حقوق بشر را نقض نموده اند، که در میان آنها از آمریکا و فرانسه و شوروى خبرى نیست و هیچ اسمى به میان نیامده در حالى که شوروى در افغانستان ، و آمریکا در بیروت چه بساطى درست کرده اند و اسم آن را صلاح حال مردم گذاشته اند. صلاح حال مردم به شما چه ؟ آنوقت درباره ایران که چند نفرى را با آنهمه فساد قصاص نموده است ، آنقدر هیاهو به راه انداخته و همه رسانه هاى گروهى ، ایران را مورد حمله قرار داده اند. البته آنها خوب مى دانند که انقلاب ایران اگر به همه جا برسد فاتحه آنها خوانده مى شود و دست آنان کوتاه مى گردد. مع الاءسف حکومت هاى اسلامى یا توجه ندارند یا توجه دارند ولى براى حکومت چند روزه خود سکوت نموده و با آنان همکارى مى کنند، که باید در مقابل آنها بایستیم تا انقلاب و اسلام به همه جا صادر شود.13
 

جعل اسناد علیه انقلاب اسلامى

همه رسانه هاى گروهى در دست دشمنان ماست و هر روز هم تبلیغ مى کنند و هر روز هم ایران را محکوم مى کنند این سازمان هایى که همه شان نوکر آمریکا و امثال او هستند سازمان عفو بین المللى - نمى دانم - شوراى امنیت و امثال این ها که ملاحظه مى کنید در طول این جنگى که صدام و صدامیان به ما تحمیل کردند و آنقدر از شهرهاى ما را کوبیدند و آنقدر جوان هاى ما را کشتند و آنقدر صغیر و کبیر و مرد و زن را زیر آوارها دفن کردند، یک کلمه راجع به این مسائل ذکر نکردند و کاش ذکر نمى کردند، امروز ما را محکوم مى کنند، امروز به ما نسبت ها مى دهند و روى همان نسبت ها محکوم مى کنند، قول دشمن هاى ما سند این سازمان هاست و گاهى هم خودشان سند درست مى کنند، اگر چیزى ندارند، یا در مطبوعاتشان یا در رادیوهاشان یک مصاحبه درست مى کنند، مصاحبه با کى ؟ مصاحبه با آن که این جا را چاپیده و فرار کرده ، این را سند قرار مى دهند و بر ضد ما تبلیغ مى کنند.14

 

پی نوشت ها :

1. صحیفه نور، جلد: 4، ص : 107، مصاحبه با استاد دانشگاه روتکرز، تاریخ سخنرانى : 7/10/57.
2. صحیفه نور، جلد: 2، ص : 23، به مناسبت چهلم شهداى قم ، تاریخ سخنرانى : 29/11/56.
3. صحیفه نور، جلد: 19، ص : 96، در جمع اعضاى مجلس خبرگان و مهمانان دهه فجر، تاریخ سخنرانى : 14/11/63.
4.- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 85، در جمع مسوولان نظام ، تاریخ سخنرانى : 20/9/63.
5. کوثر، جلد: 2، ص : 208، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 17/8/57.
6.صحیفه نور، جلد: 18، ص : 23، در جمع ائمه جمعه و جماعات و مسؤ ولان دفتر نماین دگى امام
در سپاه ، تاریخ سخنرانى : 21/3/62.
7. صحیفه نور، جلد: 6، ص : 174، در جمع هیات بازرگانان ایرانى ، تاریخ سخنرانى : 25/2/58.
8. صحیفه نور، جلد: 12، ص : 60، فرمان به رئیس جمهور در مورد رسیدگى به جنایات آمریکا،تاریخ سخنرانى : 6/2/59
9.صحیفه نور، جلد: 18، ص : 64، در جمع وزیر و معاونان وزارت خارجه ، تاریخ سخنرانى : 19/5/62
10.صحیفه نور، جلد: 11، ص : 29، مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقیم انگلیس ، تاریخ سخنرانى : 26/9/58
11- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 22 و 21، در جمع اقشار مختلف و فرماندهان سپاه ، تاریخ سخنرانى : 4/11/60.
12.صحیفه نور، جلد: 5، ص : 236، پیام رادیو تلویزیونى پس از رفراندوم ، تاریخ سخنرانى : 12/1/58
13.صحیفه نور، جلد: 18، ص : 152، در جمع ائمه جمعه مراکز استانهاى کشور، تاریخ سخنرانى : 4/8/62.
14. صحیفه نور، جلد: 17، ص : 195، در جمع میهمانان دهه فجر، تاریخ سخنرانى : 21/11/61


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: جهان سیاست
برچسب‌ها: جهان سیاست

تاريخ : پنج شنبه 24 / 10 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.